تبلیغات
معماری و دكوراسیون داخلی معماری و دكوراسیون داخلی - فهرست دانشگاه های کانادایی مورد تایید وزارت علوم ایران
 

فهرست دانشگاه های کانادایی مورد تایید وزارت علوم ایران

نویسنده: سحر خیری

 

الف( دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كانادا، گروه‌ یك‌ )ممتاز).

1- University of Alberta

2- The University of British Columbia

3- The University of Calgary

4- Carleton University

5- Concordia University

6- Dalhousie University (Technical University of Nova Scotia)

7- Ecole Polytechnic (University of Montreal)

8- University of Guelph

9- Laval University

10- McGill University

11- McMaster University

12-The University of Manitoba

13- Memorial University of Newfoundland

14- Montreal School of Higher Commercial Studies

15- University of Montreal

16- University of New Brunswick

17- The Ontario Institute for Studies in Education

18- University of Ottawa

19- Institute Armand Frappier, University of Quebec

20- National Institute of Scientific Research, University of Quebec

21- Queens University at Kingston

22- The University of Regina

23- University of Saskatchewan

24- University of Sherbrooke

25- Simon Fraser University

26- University of Toronto

27- University of Victoria

28- University of Waterloo

29-The University of Western Ontario

30- University of Windsor

31- York University

32- University of Quebec en Outaouais (Universite du Quebec en Outaouais)

 


 ب) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كانادا، گروه‌ دو (خوب.(

‌‌ مدارك‌ اخذ شده‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو كانادا نیز ارزشیابی‌ می‌شود، ولی‌ ترجیحاً‌ تحصیل‌ در دوره‌ دكترا در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یك‌ (ممتاز) توصیه‌ می‌شود.

1- Acadia University

2- Athabasca University

3- Augustana University College

4- Bishops University

5- Brandon University

6- Brock University

7- University College of Cape Breton (UCCB)

8- The Kings University College

9- University of Kings College

10- Lakehead University

11- Laurentian University of Sudbury

12- The University of Lethbridge

13- University of Moncton

14- Mount Allison University

15- Mount Saint Vincent University

16- Nipissing University

17- Nova Scotia Agricultural College

18- University of Prince Edward Island

19- University of Quebec

20- National School of Public Administration, University of Quebec

21- School of Higher Technology, University of Quebec

22- Tele - University, University of Quebec

23- University of Quebec, Abitibi - Temiscamingue

24- University of Quebec at Chicoutimi

25- University of Quebec at Hull

26- University of Quebec at Montreal

27- University of Quebec at Rimouski

28- University of Quebec at Trosi - Rivieres

29- Ryerson University

30- Saint - Anne University

31- University College of Saint - Boniface

32- St. Francis Xavier University

33- The University of St. Jeromes College

34- Saint Marys University

35- Saint Paul University

36- St. Thomas University

37- University of Sudbury

38- University of St. Michaels College

39- Trent University

40- University of Trinity College

41- Trinity Western University

42- Victoria University

43- Wilfrid Laurier University

44- The University of Winnipeg

 

 

() نظرات