تبلیغات
معماری و دكوراسیون داخلی معماری و دكوراسیون داخلی - پیشگامان معماری پست مدرن
 

پیشگامان معماری پست مدرن

نویسنده: سحر خیری

 

پیشگامان معماری پست مدرن


رابرت ونتوریRobert Venturi (1925 )
رابرت ونتوریمعمارآمریکائی ازشاگردان سارنین Saarinen و لوئی کان Khan بود ودر دفتر آنها کار می کرد . در سال 1966 کتابی به نام " پیچیدگی و تضاد در معماری "
Complexity & Contradiction In Architectureرا به رشته تحریر
درآورد.
در این کتاب رابرت ونتوری اصولاندیشه ها و جهان بینی معماری مدرن را زیر سوال برد . او در این کتاب خواستار توجهبه خصوصیات انسانی و توجه به معماری انسانی شد . عمده نقد ونتوری در این کتاب متوجهمیس وندروهه بود . در مقابل " Less Is Bore " ," Less Is More "، به معنی کم خستهکننده است ، رامطرح می کند .
اوعقیده داشت مسائل بسیار پیچیدگی( C omplex ) وتضاد (Contradiction )در ساختمان وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت ، یا حذفکرد . ونتوری عقیده داشت که یک ساختمان نمی تواند یک فرم خاص داشته باشد ، برای اوفرمهایی از قبیل خانه های دامنه کوههای ایتالیا که بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده ملاک است.
ونتوری هیچ اعتقادی به سبک بین المللی ندارد و به جایآن معتقد بهزمینه گراییContextualismاست ، یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینههای فرهنگی ، اجتماعی ،تاریخی و کالبدی و شرایط آن سایت و ساختمان طراحی و اجراشود.
از نظر پست مدرنها شرایط زیر فرم ساختمان را تعیین می کنند :
1-خصوصیاتفرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی و اقتصادی افراد که از آن ساختمان استفادهمی کنند .
2-خصوصیات شهری ، خیابان ، میدان ، کوچه ، مغازه .
3-شرایط اقلیمی ، رطوبت، سرما ، گرما ، جنگل ، صحرا .
4-نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان ، نیازهایآنها ، پیش زمینه های ذهنی Event
" The Discourse Or Events " A . A . London 1983
رابرت ونتوریدر سال 1972 کتاب دیگری به نام" یادگیری ازلاس وگاس "نوشت
" Learning From Los Vegas "در این کتاب ، توجه معماران رابه فرهنگ وخصوصیات روزمره زندگی جلب کرد . وی در این کتاب یادآور شده که ، سمبلها آنهایینیستند که روشنفکران به مردم دیکته کردند بلکه ، این سمبلها را خود مردم طرح کرده وقابل فهم برای آنهاست . اشکال سردرها ، مغازه ها و احجام عامه پسند چیزی است که در شهر لاس وگاس جذابیت خاصی داده است.
خانه مادر رابرت ونتوری درپنسیلوانیا 1962در عین سادگی ، پیچیدگی و در عین تقارن ، نامتقارن است و در عین وحدت ، کثرت دارد . اولین ساختمان به سبک مدرن است . در این طرح نمادهایی چون بامشیبدار ، قوس ، سردرورودی ، پنجره ها ، لوله دودکش وجود دارد . داخل ساختمان دارای فضاهای مختلف وگوناگون است و تضاد پلان را روی نما نشان داده ، نمای ساختمان نشان دادن ذهنیت یک كودک از خانه است.

Charles Jencks چارلز جنکز
تاریخ نگار و منتقد معماریاست . در سال 1977 کتابی به نام " زبان معماری پست مدرن " The Leanguage Post Modern Architecture .او در این کتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را روز 15 ژولای 1972 درساعت 32/3 بعد از ظهر اعلام کرد . P . 32 این تاریخ اشاره به منهدم کردن آپارتمانهای مسکونی پروت ایکو در شهر سنت لوییس آمریکااست.

Minoru Yamasaki , Pruitt - Igoe Housing , In St . Louis ( 1952-55)
جنکز بیان می کند که این مجموعهآپارتمانها سمبل معماری مکعب شکل و بدونتزئینات مدرن بوده و بسیاری از اصول طراحیآن منطبق با اصول مطرح شده در سیام CIAM است ، عدم انطباق با فرهنگ سیاهپوستانفقیری که در آن زندگی می کردند و باور آنهااز خانه ، که باعث شد آنها با آپارتمانبیگانه باشند.
بر طبق نظر جنکز معمارنباید به تنهایی خانه را طراحی کند ، بلکه همکار و مشاور او استفاده کنندگان آن می باشند به معماری پست مدرن به معماریپاپ Popular Architecture یا معماری مردمی هم می گویند ، چون در این نوع معماری ازاحجام و تزئینات و رنگهای عامه پسندو جالب توجه برای سطح درک عموم استفاده می شود. کتاب برنت برلین Brent Brolin 1976 " شکست معماری مدرن " ، The Failver Of Modern Architecture ، انتقادی به روش طراحی معماری و شهرسازی مدرن ، بخصوص به طرحشهر چندیگار هند 1957 لوکوربوزیه ،انجام داد.او توضیح می دهد که لوکوربوزیهاصول ساخت این شهر را بر اساسنیازهای طبقه مرفه اروپایی طراحی کرده در حالی که طیدو دهه مردم فقیر هند خانه هایاین شهر را بر طبق نیازهای خود عوض کردند.
در طیدهه هفتاد و هشتاد خیل عظیم معماران به این سبک رو آوردند و هویت ساختمانهای خود رابر اساس بوم گرایی و فرهنگ مردم شکل داده اند .
مایکلگریوز Micheal Graves ،
چارلزمورCharles Moore " Moor Is More "
استانلیتایگرمن Stanly Tigerman ،
رابرتاسترنRobert Stern ،
فیلیپجانسون،Philip Johnson , AT & T Building 1978 , Newyork
یکی از طرحهای پست مدرن ، طرح میدان ایتالیایی هاPiazza D ' Italiaکار چارلزموراست . این میدان برای ایتالیایی تباران در آمریکا بین سالهای 79- 1978ساخته شده است . منبع الهام فواره تروی در شهر روم Trevi Fountain است . میدانهایقدیمی با ساختمان ، مجسمه ، محوطه و خصوصا آب فواره به صورت یک مجموعه به هم تنیدهشکلگرفته است . طرح سایت نقشه شبه جزیره ایتالیا را روی پلان این میدان نشان میدهد ، چون اکثریت ایتالیایی ها از سنت لوییس از جزیره سیسیل هستند ، جزیره سیسیل دروسطاین میدان به صورت سمبل قرار دارد.
پست مدرن سفید
در سال 1972 کتابیبه نام" پنج معمار " Five Architects 1932در نیویورک چاپ کرد وکار پنج معمار که در دهه60و 70 انجام گرفته بود را چاپ کرد .Micheal Graves 1934


Charles Gwathmey 1938


Richard Meier 1934


John Hejduk 1929


این معماران ساختمانهای مدرن دهه 60مدرن متعالی و خصوصارنگ سفید مانندویلا ساووا لوکوربوزیه را الگوی خود قرار دادندمنبعالهام اکثر ساختمانها مکعب شکل بودند.پست مدرن رابرت ونتوری یک معماری التقاطی است .
1-مایکل کریوز از دهه 80 به سمت معماری پست مدرن حرکت کرد ( ساختماندفاترعمومی شهرداری پرتلند)
2-پیتر آیزنمن به سمت دیکانستراکشنگرایش پیدا کرد.
3و4- جان هیداک و چالز گواتمی تا حدودی در همان معماری پست مدرنباقیماند.
5- تنها ریچارد مه یر کماکان خود را به اصول معماری پست مدرن وفادار حسمیکند.

 

() نظرات