تبلیغات
معماری و دكوراسیون داخلی معماری و دكوراسیون داخلی - جزئیات اجرایی نصب عایق در ایران
 

جزئیات اجرایی نصب عایق در ایران

نویسنده: سحر خیری

 

جزئیات اجرایی نصب عایق در ایران1) جزئیات عایقكاری كرسی چینی آجری ساختمان

1)ازاره بتونی خارجی2)عایق رطوبتی3)دیوار آجری4)اندود داخلی5)محافظ رطوبتی6)اتصالات7)شبكه چوبی8)عایق حرارتی9)ازاره چوبی10)كف سازی11)ملات ماسه و سیمان12)بتون كف13)محافظ رطوبتی14)بتون مگر (5 سانتی متر)15)خشكه جینی (بلوكاژ)16)خاك كوبیده شده17)كرسی چینی
 

2) جزئیات نصب عایق زیر كف سازی داخلی

1)نما سازی خارجی2)عایق حرارتی3)محافظ رطوبتی4)اندود داخلی5)ازاره سنگی یا چوبی داخلی6)كف سازی7)ملات ماسه و سیمان8)محافظ رطوبتی9)عایق حرارتی10)اندود خارجی11)سقف پیلوت
 

3) جزئیات نصب عایق در زیر شیب پله های خارجی

1)سنگ پله2)طاق ضربی3)محافظ رطوبتی4)عایق حرارتی5)اتصالات با فواصل معین6)توری سیمی یا رابیتس7)اندود داخلی گچ و خاك
 

4) جزئیات نصب عایق مابین دیوار آجری و سنگ پلاک خارجی

1)اندود خارجی2)دیوار آجری3)اتصالات با واشر پلاستیكی با فواصل معین4)توری گالوانیزه5)سنگ پلاك یا اندود داخلی6)عایق حرارتی7)دو غاب سیمانی8)محافظ رطوبتی
 

5) جزئیات نصب عایق در تقاطع قاب پنجره با دیوار

1)سنگ نما2)دو غاب سیمانی3)قاب پنجره4)قاب چوبی یا سنگی5)كف پنجره سنگی6)شبكه چوبی7)اتصالات8)نمای داخلی (چوب و یا ورق گچی پیش ساخته)9)محافظ رطوبتی10)عایق حرارتی
 

6) جزئیات نصب عایق مابین کاشیکاری داخلی و دیوار آجری 15 سانت خارجی

1)اندود خارجی یا داخلی2)آجر به صورت كله و راسته با فواصل مشخص شده3)عایق حرارتی4)محافظ رطوبتی5)توری مرغی یا رابیتس6)دو غاب سیمان7)اتصالات8)كاشی كاری داخلی
 

7) جزئیات نصب عایق مابین پانل گچی پیش ساخته و تخته کوبی داخلی

1)اتصالات2)تخته كوبی3)شبكه چوبی4)محافظ رطوبتی5)عایق حرارتی6)پانل پیش ساخته گچی
 

8) جزئیات نصب عایق مابین دو دیوار آجری

1)نمای آجری یا بند كشی2)توری گالوانیزه سراسری برای اتصال دو دیوار3)عایق حرارتی4)محافظ رطوبتی5)دیوار آجری داخلی6)اندود داخلی گچ و خاك7)دیوار خارجی8)توری گالوانیزه9)عایق حرارتی10)دیوار آجری خارجی یا بندكشی
 

9) جزئیات نصب عایق مابین دیوار آجری خارجی و ورق پیش ساخته گچی داخلی

1)آجر نما و بندكشی2)شبكه چوبی3)اتصالات4)ورق پیش ساخته گچی5)محافظ رطوبتی6)عایق حرارتی7)دیوار آجری
 10) جزئیات نصب عایق در کف پنجره سنگی

1)پنجره فلزی2)كف پنجره سنگی داخلی3)ملات ماسه و سیمان4)محافظ رطوبتی5)شبكه چوبی6)ورق پیش ساخته گچی7)عایق حرارتی8)اتصالات9)كف پنجره سنگی خارجی
 

11) جزئیات نصب عایق ما بین دیوار بتونی خارجی و دیوار آجری داخلی

1)دیوار بتن آرمه خارجی2)عایق حرارتی با ضخامت مناسب3)دیوار آجری داخلی4)اندود گچ و خاك5)محافظ رطوبتی (رنگ روغن یا پلاستیك)6)میل گرد و اتصال دهنده دو دیوار و نگهدارنده عایق
 

12) جزئیات نصب عایق مابین پائل گچی و ورق ایرانیت پوششی از خارج

1)اتصالات2)عایق حرارتی3)محافظ رطوبتی4)ورق ایرانیت یا گالوانیزه5)تسمه لاستیكی سراسری6)پانل پیش ساخته گچی7)شبكه چوبی
 

13) جزئیات نصب عایق در محدوده دستانداز پشت بام

1)درپوش دست انداز2)ازاره پشت بام3)كف سازی موزائیكی یا سنگی4)ملات ماسه و سیمان5)عایق رطوبتی(قیر وگونی)6)بتون شیب بندی7)عایق حرارتی8)محافظ رطوبتی9)سقف تیرچه بلوك10)محافظ رطوبتی11)عایق حرارتی12)دیوار آجری
 

14) جزئیات نصب عایق زیر سقف نهایی

1)كف سازی موزائیكی پشت بام2)ملات ماسه و سیمان3)عایق رطوبتی موجود (قیر و گونی)4)بتون شیب بندی5)اندود داخلی (گچ و خاك)6)تورسیمی یا رابیتس7)محافظ رطوبتی8)شبكه بندی چوب برای اتصال توری و محافظ رطوبتی9)عایق حرارتی
 

15) جزئیات نصب عایق در تقاطع دیوار خارجی با سقف میانی

1)اتصالات2)اندود داخلی3)ازاره سنگی یا چوبی4)آجر نما5)محافظ رطوبتی6)عایق حرارتی7)سقف با تیر نمایاان8)عایق حرارتی9)كف سازی داخلی10)ملات ماسه و سیمان11)پوكه معدنی12)اندود داخلی13)نیشی پوششی14)چوب چهار تراش
 

 

() نظرات